povedzte nám o vašich problémoch

povedzte nám o vašich plánoch

a my nájdeme pre vás riešenia

Dlh zaťažujúci dedičstvo

Dedičstvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa. V čase od smrti poručiteľa do vyporiadania dedičstva sa dedičia právoplatným rozhodnutím súdu považujú za vlastníkov celého majetku patriaceho poručiteľovi. Dedičstvom sa nerozumejú len aktíva poručiteľa, ale aj jeho pasíva - teda dlhy poručiteľa. Aj pre dlhy poručiteľa je rozhodujúci okamih smrti poručiteľa. Dlhy poručiteľa totiž patria do dedičstva len v tom rozsahu, v akom existovali ku dňu smrti poručiteľa. Ak dlhy vznikli až po smrti poručiteľa, takéto dlhy nemôžu byť predmetom vyporiadania dedičstva po poručiteľovi.

Dlhom zaťažujúcim dedičstvo nie je nedoplatok nájomného a úhrad za plnenia poskytované v súvislosti s užívaním (neužívaním) bytu, ktorého nájomcom bol poručiteľ, ak vznikol za čas od smrti poručiteľa do vyporiadania dedičstva. Takýto dlh nepatrí do pasív dedičstva po poručiteľovi a nemôže byť ani predmetom dohody o vyporiadaní dedičstva. Ak sa napriek tomu stane predmetom dohody o vyporiadaní dedičstva, ide o dohodu, ktorá odporuje zákonu a nemožno ju schváliť.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6MCdo 12/2011