povedzte nám o vašich problémoch

povedzte nám o vašich plánoch

a my nájdeme pre vás riešenia

Držba a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Jedným zo základných predpokladov oprávnenej držby je dobrá viera držiteľa, že mu vec alebo vykonávanie práva patrí. Dobrá viera je psychický stav držiteľa; takýto držiteľ sa domnieva, že mu vec vlastnícky patrí, hoci v skutočnosti to tak nie je. Dobrá viera musí byť podložená konkrétnymi okolnosťami, z ktorých možno usudzovať, že toto presvedčenie držiteľa je opodstatnené a musí trvať po celú vydržaciu dobu. Okolnosťami, ktoré môžu svedčiť pre záver o existencii dobrej viery, sú spravidla skutočnosti týkajúce sa právneho dôvodu nadobudnutia veci (práva) a svedčiace o poctivosti nadobudnutia, t.j. tzv. titulu uchopenia sa držby (objektívne oprávnený dôvod nadobudnutia držby).

Oprávnená držba sa nemusí nutne opierať o existujúci právny dôvod; postačí, aby boldaný aj domnelý (putatívny) právny dôvod. Pôjde však vždy o to, aby držiteľ bol so zreteľom ku všetkým okolnostiam v dobrej viere, že mu taký právny dôvod svedčí.

Pre vydržanie treba do doby oprávnenej držby započítať aj dobu pred 1. januárom 1992.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2Cdo 207/2005