povedzte nám o vašich problémoch

povedzte nám o vašich plánoch

a my nájdeme pre vás riešenia

Práva účastníka správneho konania

Inštitút súčinnosti je upravený vo viacerých ustanoveniach zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku v znení neskorších predpisov (§3 ods. 2, §33ods.2, §56) a vyjadruje vzájomnú jednotu práv a povinností. Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie pravdivosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, pričom nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti ovplyvňujúcej výsledok konania.

Správny orgán zabezpečuje zisťovanie skutkových okolností z úradnej povinnosti a postupuje v súlade so správnym poriadkom, aj keď účastník správneho konania je nečinný a správnemu orgánu nenavrhuje alebo nepredkladá žiadne dôkazy a k veci samej sa žiadnym spôsobom nevyjadruje.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8Sžo 112/2010