povedzte nám o vašich problémoch

povedzte nám o vašich plánoch

a my nájdeme pre vás riešenia

Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch

Podmienkou priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v zmysle § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka je vždy, v závislosti na individuálnych okolnostiach daného prípadu, existencia závažnej ujmy.


Read more...

Daň z pridanej hodnoty

V prípade dodania tovaru do iného členského štátu Európskej únie je tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty na výstupe iba v prípade, ak bol skutočne prepravený z tuzemska a platiteľ je schopný túto skutočnosť správcovi dane preukázať.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8  Sžf 7/2012

Držba a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Jedným zo základných predpokladov oprávnenej držby je dobrá viera držiteľa, že mu vec alebo vykonávanie práva patrí. Dobrá viera je psychický stav držiteľa; takýto držiteľ sa domnieva, že mu vec vlastnícky patrí, hoci v skutočnosti to tak nie je. Dobrá viera musí byť podložená konkrétnymi okolnosťami, z ktorých možno usudzovať, že toto presvedčenie držiteľa je opodstatnené a musí trvať po celú vydržaciu dobu.


Read more...

Práva účastníka správneho konania

Inštitút súčinnosti je upravený vo viacerých ustanoveniach zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku v znení neskorších predpisov (§3 ods. 2, §33ods.2, §56) a vyjadruje vzájomnú jednotu práv a povinností. Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie pravdivosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, pričom nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti ovplyvňujúcej výsledok konania.


Read more...

Trestný čin neodvedenia dane a poistného a účinná ľútosť

Všeobecné súdy účinnú ľútosť musia vykladať širšie, v prospech páchateľa, a to aj pokiaľ ide o dobrovoľnosť jeho konania pri naprávaní škodlivého následku zločinu.

Účinná ľútosť vyjadruje záujem štátu na riadnom plnení daňovej povinnosti, ktorý je nadradený záujmu trestného postihu páchateľov skrátenia (neodvedenia) dane.

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 316/2011

Dlh zaťažujúci dedičstvo

Dedičstvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa. V čase od smrti poručiteľa do vyporiadania dedičstva sa dedičia právoplatným rozhodnutím súdu považujú za vlastníkov celého majetku patriaceho poručiteľovi. Dedičstvom sa nerozumejú len aktíva poručiteľa, ale aj jeho pasíva - teda dlhy poručiteľa. Aj pre dlhy poručiteľa je rozhodujúci okamih smrti poručiteľa. Dlhy poručiteľa totiž patria do dedičstva len v tom rozsahu, v akom existovali ku dňu smrti poručiteľa.


Read more...